PRIVAATSUSTINGIMUSED

Viimati muudetud 10.03.2021

Dolce Italy (Frilla OÜ) on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.


1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Frilla OÜ teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Frilla OÜ isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Frilla OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks: Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Frilla OÜ teenuseid.

1.6. Leping on Frilla OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Veebileht www.dolceitaly.ee on Frilla OÜ veebileht.

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Frilla OÜ Dolce Italy veebilehte.

1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13-aastane isik.

1.10. Teenused on igasugused Frilla OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe külastaja seadmesse.

1.12. Frilla OÜ Andmekaitsespetsialist on isik, kes järgib Frilla OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.13. Müügikanalid on Frilla OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sealhulgas e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

1.14. Tooteportfell on Frilla OÜ erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.dolceitaly.ee

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.


2. ÜLDSÄTTED

2.1. Frilla OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 14958416, KMKR EE102318292, asukohaga Sillaotsa, Pärlijõe küla, Rõuge vald, 66211, Eesti.

2.2. Isikuandmeid võib Frilla OÜ töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele isikuandmeid edastatakse.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Frilla OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Frilla OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada veebilehel või seadmetes avaldatavad privaatsusteadaanded, samuti võib privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

 

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Frilla OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Frilla OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Frilla OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.

3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.

3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.

3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Frilla OÜsoovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Dolce Italy andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Frilla OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Frilla OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Frilla OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.


4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Frilla OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt Frilla OÜ-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);

4.1.2. Andmesubjekti ja Frilla OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Frilla OÜ Dolce Italy e-poest registreetimisel ja ostmisel);

4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;

4.1.7. Frilla OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).


5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Frilla OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Frilla OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Frilla OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Frilla OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Frilla OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Frilla OÜ-l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega.

Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Frilla OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

5.3.6. Teeninduse monitooring – Frilla OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Frilla OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Frilla OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Frilla OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

 

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Frilla OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Frilla OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla näiteks:

– makselahenduste pakkujad (PayPal, Montonio) kui see on vajalik tellimuse täitmiseks; 
– teenuste või toodete pakkujatega kui see on vajalik tellimuse täitmiseks
– postiteenust vahendavad või osutavad isikud (DHL, Omniva, Itella, GLS) kui see on vajalik tellimuse täitmiseks,
– IT partnerid,
– võlgade sissenõudmisteenuse osutajad,
– maksehäireregistrid,
– asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Frilla OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel.


7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Frilla OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Frilla OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2. Frilla OÜ on kehtestanud juhised ja protseduurireeglid selleks, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.

7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Frilla OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Frilla OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud moel Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

 

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Frilla OÜ  ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

8.2. Juhul kui Frilla OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Frilla OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.


9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Frilla OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

9.1.2. Frilla OÜ antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.

9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.

9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.

9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

9.2.4.1. Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda Frilla OÜ lojaalsusprogrammis, kuna klient ei ole enam tuvastatav.

9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib muuhulgas juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.

9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.


10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:

10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Frilla OÜ poole e-posti teel dolceitaly.ee@gmail.com.

10.2. Kaebuste esitamine:

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Frilla OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljelt.


11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Frilla OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2. Frilla OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et: võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; muuta veebilehe kasutuskogemust Kliendile mugavamaks; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3 Kasutame oma e-poe keskkonna küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena.

11.4. Frilla OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse Külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Frilla OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Frilla OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

11.5. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Juhul, kui Külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda veebilehitseja seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades veebilehitseja teenusepakkuja poolt antud juhiseid.

Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt:

Chrome
Safari
iOS
Firefox
Internet Explorer

11.6. Enamik veebilehitsejaid küsivad küpsiste kasutamiseks luba. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

 

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Frilla OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;

12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Frilla OÜ-s olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

12.1.3. Frilla OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Frilla OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena;

12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Frilla OÜ kasutab.


13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Frilla OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

13.1.1. Frilla OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil dolceitaly.ee@gmail.com.

 

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Frilla OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Frilla OÜ Andmesubjekte www.dolceitaly.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Frilla OÜ veebilehte www.dolceitaly.ee olete privaatsustingimustega tutvunud ja aktiivselt nõustunud.